We know
staking.

Ethereum 2.0 Non-Custodial Staking
Ethereum ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ
Click below to begin your staking journey.

ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ

ᠪᠢᠳᠡ blockchain ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠰᠲ᠋ᠣᠺᠢᠨ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠰᠲ᠋ᠧᠢᠬᠢᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ

ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠠᠲᠤ ᠪᠥᠬᠡ validator ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠵᠧᠲ᠋ᠣᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠯᠣᠺᠴᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠠᠭ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠃

stakefish-ийн бат бөх баталгаажуулагчийн зангилаанууд

ᠲᠥᠰᠥᠯ

ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠦᠳ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ. stakefish ᠍ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠡᠨᠡ ᠡᠺᠣᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠃

grantfish
grantfish logo
ᠲᠡᠳᠬᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ 99 ᠬᠤᠪ ᠢ ᠺᠣᠰᠮᠠᠰ ᠡᠺᠣᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠦᠳ ᠲᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠺᠣᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠪᠤᠴᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠡᠷᠡᠢ!

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠮ ᠤ ᠤᠫᠷᠠᠪᠠᠯᠠᠧᠮ ᠸᠠᠯᠢᠳᠠᠲ᠋ᠣᠷᠠᠮᠢ ᠫᠣ ᠡᠲ᠋ᠢᠮ ᠫᠷᠣᠶᠧᠺᠲ᠋ᠠᠮ᠃ ᠴᠲ᠋ᠣᠪ ᠤ ᠫᠣᠮᠣᠴᠢ ᠷᠠᠽᠠᠪᠢᠲᠡᠶᠤ ᠡᠲᠡᠬ ᠰᠧᠲ᠋ᠧᠢ ᠢ ᠵᠠᠷᠠᠪᠣᠲ᠋ᠠᠲ ᠰᠲ᠋ᠧᠬᠢᠨ ᠢ ᠨ᠎ᠠᠷᠠᠳ᠋ ᠍ ᠤ᠂ ᠸᠯᠠᠳᠧᠯᠼ ᠤ ᠲᠣᠺᠧᠨᠠᠪ ᠮᠤᠭ ᠲᠤ ᠣᠰᠦ᠋ᠱᠧᠰᠲ᠋ᠸᠯᠢᠲ ᠰᠲ᠋ᠧᠬᠢᠨ ᠢ ᠴᠧᠷᠧᠽ ᠨᠠᠰᠤ᠃ ᠫᠷᠢᠰᠣᠡᠳ᠋ᠨᠢᠲ᠋ᠧᠰᠢ ᠺ ᠰᠲ᠋ᠧᠬᠢᠨ ᠢ ᠡᠺᠣᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮᠧ ᠰᠧᠭᠣᠳ᠋ᠨᠢ ᠰ ᠫᠣᠮᠣᠱᠡᠶᠤ stake.fish!

Ethereum
Ethereum logo
ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠫᠯᠠᠲ᠋ᠹᠣᠷᠮ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
1% – 20%
Polkadot
Polkadot logo
ᠪᠯᠣᠺᠴᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠫᠷᠣᠲ᠋ᠣᠺᠣᠯ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
0% – 20%
Cosmos
Cosmos logo
Blockchain ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠡᠲ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
7% – 20%
Tezos
Tezos logo
ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠫᠯᠠᠲ᠋ᠹᠣᠷᠮ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
6% – 10%
Cardano
Cardano logo
ᠪᠯᠣᠺᠴᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠯᠠᠲ᠋ᠹᠣᠷᠮ ᠨᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠹᠢᠯᠣᠰᠣᠹᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
3% – 12%
Solana
Solana logo
ᠪᠯᠣᠺᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ᠂ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
10% - 20%
ᠣᠯᠠᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭᠲᠦ
ᠣᠯᠠᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭᠲᠦ logo
Ethereum ᠍ ᠲᠡᠢ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠲᠡᠢ ᠪᠯᠣᠺᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠫᠷᠣᠲ᠋ᠣᠺᠣᠯ ᠪᠠ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
9% - 20%
Kusama
Kusama logo
Polkadot ᠡᠷᠲᠡ᠂ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
0% – 20%
NEAR Protocol
NEAR Protocol logo
Sharded, developer-friendly, public Proof of Stake blockchain
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
5% – 20%
Flow
Flow logo
ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡᠲᠡᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦᠳ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠯᠣᠺᠴᠧᠢ ᠶᠢᠨ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
6% – 13%
Kava
Kava logo
ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠺᠷᠢᠫᠲ᠋ᠣᠭᠷᠠᠹᠢ ᠶᠢᠨ DeFi ᠫᠯᠠᠲ᠋ᠹᠣᠷᠮ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
7% – 15%
Band Protocol
Band Protocol logo
ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠣᠷᠠᠺ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
7% – 20%
Edgeware
Edgeware logo
ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ blockchain
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
0% – 20%
Oasis Labs
Oasis Labs logo
ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡᠲᠡᠢ ᠰᠠᠩᠬᠦᠵᠢᠯᠲᠡ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠯᠣᠺᠴᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠯᠠᠲ᠋ᠹᠣᠷᠮ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
2% – 20%
IRIS Network
IRIS Network logo
Cosmos ᠡᠺᠣᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮᠠ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
7% – 20%
CasperLabs
CasperLabs logo
ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ blockchain ᠪᠠ CBC Proof of Stake ᠍ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠫᠯᠠᠲ᠋ᠹᠣᠷᠮ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
10% – 20%
xDai
xDai logo
ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠲᠥᠯᠥᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠯᠣᠺ᠂ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠢᠮᠳᠠ ᠭᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
12% – 18%
Persistence
Persistence logo
ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠫᠷᠣᠲ᠋ᠣᠺᠣᠯ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
44% – 88%
Sentinel
Sentinel logo
ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ VPN ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
50% – 80%
ᠣᠰᠮᠠᠰ
ᠣᠰᠮᠠᠰ logo
ᠭᠢᠨᠵᠢᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠲᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
75% – 105%
ᠮᠢᠨ᠎ᠠ
ᠮᠢᠨ᠎ᠠ logo
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠪᠯᠣᠺᠴᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠪᠠ ᠺᠷᠢᠫᠲ᠋ᠣ ᠸᠠᠯᠦᠲ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠬᠤᠪ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
12% – 24%
Moonriver
Moonriver logo
Kusamaᠳᠡᢉᠡᠷᠡᢈᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠂Ethereum᠆ ᠎ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᢈᠦparachain
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
0% – 10%
JUNO
JUNO logo
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠴᠡᠯᠲᠡᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠭᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
80% – 160%

ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ

ᠪᠢᠳᠡ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠨ ᠤ ᠣᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠺᠧᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠦᠳ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ stake.fish ᠍ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠴᠤ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠢ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠠᠯᠠᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ!

Chainlink
Chainlink logo
ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ Oracle
Node operator
Algorand
Algorand logo
ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠯᠣᠺᠴᠢᠯᠠᠨ
Node operator
Storj
Storj logo
ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ
Node operator
Centrifuge Chain
Centrifuge Chain logo
ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠ
Node operator

ᠤᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ᠪᠢᠳᠡ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠭ ᠦᠳ ᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠦᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠶ᠎ᠡ᠃

NuCypher
NuCypher logo
ᠠᠫᠫᠯᠢᠺᠶ᠎ᠡᠰᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ
Skale
Skale logo
DApps ᠍ ᠳᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠶᠠᠨ ᠬᠠᠲᠠᠨ ᠪᠯᠣᠺᠴᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
Harmony
Harmony logo
ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠯᠴᠡᠯ ᠦᠨ ᠫᠯᠠᠲ᠋ᠹᠣᠷᠮ
Elrond
Elrond logo
ᠮᠠᠰᠱᠲᠠᠪ ᠲᠠᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠫᠷᠣᠲ᠋ᠣᠺᠣᠯ
Audius
Audius logo
ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ ᠳᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠫᠯᠠᠲ᠋ᠹᠣᠷᠮ
Celo
Celo logo
ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ᠂ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠳ᠋ᠢᠵᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠥᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠫᠯᠠᠲ᠋ᠹᠣᠷᠮ

ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ

Proof of Stake ᠪᠯᠣᠺᠴᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢ ᠪᠯᠣᠺᠴᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠯᠣᠺ ᠤᠳ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠦᠭᠬᠦ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠹᠦᠩᠺᠼᠢ ᠲᠡᠢ᠂ 24/7 ᠣᠨᠯᠠᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠬᠠᠩᠭᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠳᠡ ᠯᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠤᠨᠲᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠢᠩᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠤᠷ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃

stakefish ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠨ ᠤ 24 ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠬᠦᠪᠴᠢ

ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ! ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠨ ᠤ 24 ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ stake.fish ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

stakefishᠳ᠋ᠠᢈᠢ ᠻᠷᠢᠫᠲ᠋ᠣ᠋ ᠣᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ᠎ᠳᠤ ᢉᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ᠎ᠲᠠᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ

ᠴᠢᠨ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯᠲᠡᠨ

ᠪᠢᠳᠡ ᠻᠷᠢᠫᠲ᠋ᠣ᠋ ᠣᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ᠎ᠳᠤ ᢉᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ᠎ᠲᠡᠢ᠃ ᠮᠠᠨ᠎ᠤ ᠡᢉᠦᠰᢈᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠳᠡᠯᠡᢈᠡᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ᠎ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠰᠠᠩ᠎ᠤᠳ᠎ᠤᠨ ᠨᠢᢉᠡ᠎ᠶᠢ ᠡᢉᠦᠰᢈᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ᠪᠢᠳᠡstakefish᠆ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ᠎ᠳᠤProof of Stakeᠪᠯᠣᠻᠴᠧᠢ᠎ᠳᠤ ᠢᠵᠢᠯ ᠲᠥᠰᠲᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ᠎ᠪᠠᠷ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ᠪᠢᠳᠡ ᠵᠠᠮ᠎ᠳᠤ᠎ᠪᠠᠨ ᢈᠡᠳᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᢈᠡᠷᠡᢉᠯᠡᢉᠳᠡᢈᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᢉᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠪᠯᠣᠻᠴᠧᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠎ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠎ᠳᠤ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᢈᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠲᠠ᠎ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

stakefish ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠢᠳᠡ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠣᠷᠬᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ

ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ

ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠰᠣᠬᠣᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠺᠣᠨᠰᠧᠷᠠᠸᠠᠲ᠋ᠢᠸ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠳᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃


ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋

ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠪᠯᠣᠺᠴᠡᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠍ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠷᠠᠢ!

ᠪᠠᠭ

ᠪᠢᠳᠡ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠢ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ PoS ᠡᠺᠣᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠣᠯᠭᠤᠳᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠳᠡ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠦ!

Chun Wang
Chun Wang
Chun Wang
ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ
Jun Soo (JK) Kim
Jun Soo (JK) Kim
Jun Soo (JK) Kim
ᠰᠲᠷᠠᠲ᠋ᠧᠭᠢ ᠪᠠ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ
Dasom Song
Dasom Song
Dasom Song
ᠮᠠᠷᠺᠧᠲ᠋ᠢᠩ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ
Julia Grebenshchikova
Julia Grebenshchikova
Julia Grebenshchikova
Front-End ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ
Maayan Kim
Maayan Kim
Maayan Kim
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ
Katanna Lee McRae
Katanna Lee McRae
Katanna Lee McRae
ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
Andrea Di Michele
Andrea Di Michele
Andrea Di Michele
Full-Stack ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ
Diana Kim
Diana Kim
Diana Kim
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠠᠳᠮᠢᠨᠢᠰᠲᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷ
stakefish ᠍ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ

ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠪᠣᠭᠣᠴᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠲᠡᠢ ᠡᠺᠣᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠲᠦ ᠲᠤᠰᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠡᠰᠦᠨ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ