logo

Flow ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ
6% – 13%
ᠺᠣᠮᠢᠰ
8%
ᠲᠥᠯᠥᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠮᠵᠢ
ᠮᠢᠭᠮᠠᠷ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠪᠦᠷᠢ 14:00 GMT
ᠪᠣᠭᠣᠳᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ
7 – 14 ᠬᠣᠨᠣᠭ
ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭ
b09bfbaf2d9e6f6541855dc65b8e0247bd97a0cceb607b9cf89ed368bc16308d

CryptoKitties ᠍ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ Flow ᠪᠠᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ᠂ ᠠᠫᠫᠯᠢᠺᠧᠢᠰᠢᠨ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠳ᠋ᠢᠵᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠳᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠣ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠯᠣᠺᠴᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠪᠡ. NFT ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠯᠣᠺ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠳ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠰᠤᠮ Flow ᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ. Flow ᠨᠢ ᠪᠯᠣᠺᠴᠧᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠫᠷᠣᠭᠷᠠᠮ ᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠳᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠮᠠᠨ᠎ᠤ ᠨᠡᠶᠢᢉᠡᠮᠯᠢᢉ᠎ᠡᠴᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ᠎ᠶᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠮᠡᠳᠡᢈᠦ᠎ᠶᠢ ᢈᠦᠰᠡᢉᠰᠡᠨ ᠥᢉᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

Flowᠨᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ᠂ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᢉᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ᠂ ᢈᠥᢉᠵᠢᢉᠦᠯᠦᢉᠴᠢᠳ᠎ᠲᠦ ᠡᢉᠡᠯᠢᠲᠡᠢ ᠪᠯᠣᠻᠴᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠪᠥᢉᠡᠳ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ᠂ ᠫᠷᠣᢉᠷᠠᠮᠮ᠎ᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠳᠡᢉᠡᠷ᠎ᠢ ᠲᠡᠳᢈᠦᠳᠡᢉ ᠳ᠋ᠢᠵᠢᠲ᠋ᠠᠯ ᢈᠥᠷᠦᠩᢉᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᢉᠡᢉᠳᠡᢉᠰᠡᠨ᠃ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᢉᠦᠷᢉᠡᠲᠦ ᠠᠷᢈᠢᠲ᠋ᠧᠻᠲ᠋ᠦ᠋ᠷ ᠳᠡᢉᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᢉᠡᠢ᠎ᠪᠡᠷ ᠮᠠᠰᠱᠲ᠋ᠠᠪᠯᠠᠬᠤ᠎ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠲᠦᢉᠡᢉᠳᠡᢉᠰᠡᠨ ᠪᠥᢉᠡᠳ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ᠎ᠶᠢ ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠶᠡᢈᠡ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ᠎ᠶᠢ ᠣᠯᠭᠤᠳᠠᠭ᠃Flow᠆ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠎ᠶᠢ ᠒᠐᠒᠐ ᠣᠨ᠎ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠩᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠎ᠳᠤ ᠡᢈᠢᠯᠡᢉᠦᠯᠦᢉᠰᠡᠨ᠃ ᠢᠯᠡᢉᠦᠦ ᠶᠡᢈᠡ᠎ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᢈᠦ᠎ᠶᠢ ᢈᠦᠰᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠳᠡᠨ᠎ᠦᠲᠧᢈᠨᠢᠻ᠎ᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠢᠴᠢᢉ᠎ᠦᠳ᠎ᠢᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠦᠦ᠃

Flow ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠯᠣᠺ ᠤᠳ ᠢ validators ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ Flow ᠍ ᠢ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠧᠲ᠋ᠣᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠥᠪᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠧᠲ᠋ᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠸᠠᠯᠢᠳᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠥᠬᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠥᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠠᠪᠳᠠᠭ᠃

Flow ᠨᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ. Flow ᠨᠢ 4 ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ᠄ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠥᠪᠰᠢᠯᠴᠡᠯ᠂ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠯ᠂ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃

stakefish ᠨᠢ Flow ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠯᠣᠺ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠡᠢ Consensus ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ Node Operator Roles page ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠣᠴᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃

FLOW - ᠡᠶᠢᠭ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠣᠲ᠋ᠣᠺᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠲᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ FLOW - ᠍ ᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠡᠷᠬᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠳᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠶᠡᠬᠡ FLOW ᠬᠤᠷᠠᠮᠲᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠠ FLOW - ᠍ ᠦᠨ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠭᠭᠦᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ stakefish ᠲᠠᠨ ᠤ FLOW ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠵᠥᠭᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠯᠣᠺ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠠᠴᠠ 8% ᠍ ᠢ ᠠᠪᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ 100FLOW ᠍ ᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠠᠪᠠᠯ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ 8FLOW᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢ 92FLOW ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

stakefish ᠍ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ

ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠪᠣᠭᠣᠴᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠲᠡᠢ ᠡᠺᠣᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠲᠦ ᠲᠤᠰᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠡᠰᠦᠨ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ