Tezos ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ

ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠄

ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠲᠦᠷᠡᠶᠢᠪᠴᠢ

ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠲᠣᠨᠣᠭ ᠲᠥᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠡᠶᠢᠪᠴᠢ ᠲᠥᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

Tezos ᠠᠫᠫ

Tezos ᠫᠷᠣᠭᠷᠠᠮ ᠢ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠯᠧᠳᠵᠧᠷ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ᠃

ᠵᠧᠲ᠋ᠣᠨ

ᠯᠧᠳᠵᠧᠷ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠧᠲ᠋ᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠯᠲᠠ

Ledger ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠺᠣᠮᠫᠢᠶᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ Tezos ᠫᠷᠣᠭᠷᠠᠮ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠦᠦ᠃

ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠬᠥᠲᠦᠴᠢ

ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠳᠡ Chrome ᠪᠣᠯᠤᠨ Brave ᠍ ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠷᠦᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦ᠃